ERVARINGSLEREN 

EXPERIENCE BASED LEARNING

Leren en gedragsverandering zijn het resultaat van directe ervaringen. Dat is het uitgangspunt van de grondleggers van ervaringsleren William James, Kurt Hahn en John Dewey. Ervaringsleren is een actieve werkvorm. Er worden concrete, authentieke ervaringen opgedaan. Reflectie op deze eigen situatie leidt tot nieuwe leerprocessen, autonomie en ontwikkeling van een nieuw toekomstperspectief. 

Ervaringsleren kun je gebruiken om te leren door op basis van een te bereiken doel te handelen. Je reflecteert op dit handelen. Het resultaat van deze reflectie zet je meteen weer in bij een nieuwe concrete ervaring. 

Ervaringsleren kan het beste worden ingezet bij thema's als persoonlijke ontwikkeling en durf, presteren onder druk of andere moeilijkheden, sociale verantwoordelijkheid en samenwerking, spanning tussen vrijheid en zelfdiscipline, eigenaarschap en invloed, integriteit, omgaan met emoties en spanningen en veel meer. (dit stuk in het blok rechts zetten)

Outward bound school

In 1945 werd in Schotland de Outward Bound School opgericht. De hierboven beschreven thema's werden verder verbreid en breder ingezet. Vanuit de Outward Bound-gedachte ontwikkelde zich de Adventure Based Counseling methodiek in 1971. In de ABC-methodiek werd geprobeerd de effecten van werkzame bestanddelen van de Outward Bound School samen te voegen in wekelijkse gymnastieklessen van 2 uur. De effecten waren positief en de methodiek werd breed inzetbaar in opvoeding en recreatie, onderwijs, therapie, (management)training, buurtwerk en meer. Het uitgangspunt is dat je doormiddel van succeservaringen iemand kan helpen de cyclus van faalervaringen te doorbreken en het welbevinden kan verhogen.

Sleutelelementen ervaringsleren

Doelen stellen

Uitdaging en spanning

Vertrouwen opbouwen

Plezier en piekervaringen

Problemen oplossen

Complimenten en belonen

de methodiek werkt het best wanneer

 • deelnemers bereid zijn om deel te nemen en zichzelf te laten zien in een spelachtige atmosfeer; 
 • deelnemers in het spel alles kunnen verwerken, meer controle krijgen over een spelsituatie dan over een alledaagse situatie; 
 • individuele positieve punten benadrukt worden en negatieve geminimaliseerd; 
 • deelnemers positieve ervaringen opdoen waardoor het zelfvertrouwen verbetert; 
 • men ervan uit gaat dat 'alles en iedereen waardevol is'; 
 • de fysieke activiteiten een middel zijn om deelnemers hun eigen zwakheden en krachten te leren kennen, begrijpen en accepteren; 
 • uit de leerervaringen conclusies kunnen worden getrokken voor transfer naar de dagelijkse praktijk. 


geen gedragsverandering

Het ervaringsleren is geen methode om je gedrag te veranderen. Het zorgt voor aanscherping van je attitude. Het is een bewustwordingsproces waarbij je je eigen gedrag onder de loep neemt, hiervan bewust wordt en kiest of je er iets mee doet of niet. De hele methodiek bestaat uit een aantal losse elementen die al dan niet samen ingezet kunnen worden. Deze elementen zijn de doelstellingen, met de activiteitensessies en de groepsdynamiek als sturingsinstrument. Voor al deze elementen geldt dat er bij aanvang gestart wordt met het waardecontract. Deelnemers en trainers stemmen hier voorafgaand aan de eerste activiteit mee in. De waarden in het contract zijn: 

 • er zijn;
 • doelgericht; 
 • veiligheid;
 • feedback geven.